card

         МТЭЭ ХХК-ийн ЭАААБО-ны зорилтууд нь хөдөлмөрлөх бүхий л явцад хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах, аливаа эрсдэлийг урьдчилан тооцоолох, түүний хор хохирлыг бууруулах төлөвлөгөө, арга механизмыг бий болгох зэрэгт нийцэх ба эдгээр зорилтуудыг ханган ажиллах зан төлөв, дадлыг хамтдаа хэвшүүлэх, улмаар эдгээр зорилтууд нь ажилтан бүрийн үүрэг хариуцлагатай салшгүй холбоотой байх, мөнхүү хамтын зорилт байхыг чухалчилна. Үүнд:

  1. Компанийн бүхий л үйл ажиллагаа Эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагаа ба байгаль орчны өнөөгийн дүрэм журам, стандартуудад нийцсэн байх
  2. ЭАААБО-ны шаардлага хангасан, аюулгүй ажлын байр, орчин нөхцлийг бий болгох, хэвшүүлэх
  3. Ажилтан бүр аюулгүй ажиллах болон осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөв арга барилыг эзэмшсэн байх, ЭАААБО-ны гүйцэтгэлийг тасралтгүй сайжруулах
  4. Компанийн үйл ажиллагаа байгаль орчин болоод иргэдийн эрүүл мэндэд ээлтэй байх
  5. Үүрэг, хариуцлагын ил тод зарчмыг баримтлах

МТЭЭ ХХК нь “Эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны журам”-аар тодорхойлогдсон зорилго, зорилтуудыг биелүүлэхэд ахиц дэвшил гаргах, ажиллагсдын аюулгүй ажиллах хандлагыг хэвшүүлэх, ЭАААБО-ны гүйцэтгэлийг хянах, сайжруулах, ажиллагсадыг урамшуулах зэрэг үйл явцыг хангах зорилгоор бүх ажилтнуудыг хамруулсан “Урамшуулалт Хөтөлбөр” -ийг хэрэгжүүлдэг.

 

 

Хөтөлбөрийн эхний биелэлтийг 2020 оны 2 сарын байдлаар дүгнэсэн ба компани маань нийт 14016 ХҮН/ЦАГ АЮУЛ, ОСОЛГҮЙ ажилласан байна. Дээрх тэмдэглэгээг компанийн ажилтан  бүр  каск буюу ажлын малгай дээр нааж, амжилтаа тэмдэглэлээ.

 

 

Анхны тусламж үзүүлэх өрөө