card

БИД ДОР ЗААСАН ХИМИЙН БОДИС, БҮТЭЭГДЭХҮҮН БОЛООД БОАЖЯ-НЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДАГУУ НИЙТ 26 ТӨРЛИЙН ХИМИЙН БОДИС, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ЗАХ ЗЭЭЛД НИЙЛҮҮЛЖ БАЙНА. 

  • Уул уурхай, үйлдвэрлэлийн дамжлага дээрх тоосжилтыг дарах урвалж
  • Үл хөлдөх шингэн
  • Автомашины хөргөлтийн шингэн (автотосол буюу антифрийз)
  • Үйлдвэрлэлийн усыг боловсруулах, цэвэршүүлэх урвалжууд
  • Хөвүүлэн баяжуулалтын болон үйлдвэрлэлийн процессуудад хэрэглэгдэх химийн бодис, урвалж
  • Зэврэлт болон элэгдэлтээс хамгаалах химийн бодисууд
  • Бусад