card

 Компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд дагаж мөрдөж  буй хууль, дүрэм, журмуудаас

1. Нийтээр дагаж мөрдөх ерөнхий хууль, журмууд :

     1.1 Авлигын эсрэг хууль    https://www.legalinfo.mn/law/details/1?lawid=1 

     1.2 Агаарын тухай хууль   https://www.legalinfo.mn/law/details/8669?lawid=8669

     1.3 Аж Ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль   https://www.legalinfo.mn/law/details/14407?lawid=14407

     1.4 Амьтны тухай хууль   https://www.legalinfo.mn/law/details/8670?lawid=8670

     1.5 Нийгмийн даатгалын тухай хууль        https://www.legalinfo.mn/law/details/390

     1.6 Нэмэгдсэн Өртөгийн Албан Татварын тухай   https://www.legalinfo.mn/law/details/11227

     1.7 Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль   https://www.legalinfo.mn/law/details/418

     1.8 Монгол улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль       https://www.legalinfo.mn/law/details/565

     1.9 Монгол улсад хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөр  https://www.legalinfo.mn/annex/details/3225?lawid=6265

     1.10 Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль  https://www.legalinfo.mn/law/details/10439

     1.11 Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль   https://www.legalinfo.mn/law/details/14410

     1.12 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай   https://www.legalinfo.mn/annex/details/5095?lawid=5731

     1.13 Хөдөлмөрийн дотоод журам боловсруулах загвар   https://www.legalinfo.mn/annex/details/5482?lawid=8188

     1.14 Татварын ерөнхий хууль      https://www.legalinfo.mn/law/details/14403

     1.15 Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль   https://www.legalinfo.mn/law/details/500

     1.16 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай    https://www.legalinfo.mn/law/details/39

2. Компанийн ажил үйлчилгээний хүрээнд дагаж мөрдөх хууль, журмууд :

     2.1 Галын аюулгүй байдлын тухай хууль   https://www.legalinfo.mn/law/details/11222

     2.2 Гамшгаас хамгаалах тухай хууль    https://www.legalinfo.mn/law/details/12458

     2.3 Даралтат савыг төхөөрмжлөх аюулгүй ашиглах дүрэм    https://www.legalinfo.mn/annex/details/5282?lawid=7654

     2.4 “Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам”    https://www.legalinfo.mn/annex/details/5071?lawid=7992

     2.5 Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль    https://www.legalinfo.mn/law/details/526 

     2.6 Хог хаягдлын тухай хууль    https://www.legalinfo.mn/annex/details/8786?lawid=13775

     2.7 Хөрс хамгаалах цөлжилтөөс хамгаалах тухай хууль    https://www.legalinfo.mn/law/details/8664

     2.8 Усны тухай хууль    https://www.legalinfo.mn/law/details/8683

     2.9 Ус бохирдуулсаны төлбөрийн тухай хууль    https://www.legalinfo.mn/law/details/8684

3. Компанийн ажил үйлчилгээний хүрээнд дагаж мөрдөх стандартууд:

     3.1 Чанарын менежментийн тогтолцоо – ISO 9001: 2016

     3.2 MNS  6458 : 2014   https://estandard.gov.mn/standard/v/3809

     3.3 MNS 5344  : 2011   http://estandard.gov.mn/standard/v/5558

     3.4 MNS 4968  : 2000   https://estandard.gov.mn/standard/v/3699

     3.5 MNS 5029  : 2011   https://estandard.gov.mn/standard/v/4046

     3.6 MNS 4931 :  2000   https://estandard.gov.mn/standard/v/3567

     3.7 MNS 5390:   2004   https://estandard.gov.mn/standard/v/5633

     3.8 MNS 6460 :  2014   https://estandard.gov.mn/standard/v/3815